Obec Medlovice
Obec Medlovice

Knihovna

Místní knihovna je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, k uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Knihovnice: Věra Planková

Telefon: +420 737 032 200

Adresa: Medlovice 12, 682 01, Vyškov

E-mail: obec@medlovice.cz

Provozní doba:

Čtvrtek 18:00 - 19:00

Služby

 • půjčování knih

 • půjčování časopisů

 • veřejný internet

Ceník služeb a poplatků:

1. Roční příspěvek uživatelů knihovny

 • Dospělí: 30,- Kč

 • Důchodci nad 70 let: zdarma

 • Studenti: 20,- Kč

 • Děti: 15,- Kč

2. Sankce za porušení Knihovního řádu

Upomínací a vymáhací výlohy

 • Zaslání 1. upomínky – po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy: 7,- Kč

 • Zaslání upomínky – po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy: 6,- Kč

 • Zaslání 3. upomínky - po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy: 30,- Kč

 • Zaslání upomínacího dopisu knihovnou do vlastních rukou - po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení upomínací výlohy: 45,- Kč 

3. Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem

 • Poškození čárového kódu v knihovní jednotce: 20,- Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Vedle náhrady škody účtuje knihovna čtenáři:

 • Výlohy za knihovnické zpracování dokumentu – za každý dokument: 50,- Kč

 • Případné výlohy spojené se soudním vymáháním náhrady škody, pokud není škoda dobrovolně uhrazena nejméně na 1 žalobu: 1.000,- Kč

Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

 1. V souladu se statutem obce a podle § 4, odst. 6 zákonů č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydává tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

 2.  Podle § 4, odst 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím, a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

 3. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

 1.  vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

 2. Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

 3. Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,

 4. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb.,

 5. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),

 6. vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,

 7. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

 8. vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,

 9. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

 10. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

 11. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou „základní“ ve smyslu § 12 KZ.
 2. Poslání knihovny: Místní knihovna v Medlovicích slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám, a to především občanů a institucí obce Medlovice. Je veřejnou univerzální knihovnou, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14.
  Jsou to zejména:
  a. výpůjční služby:
  aa) půjčování v budově knihovny – prezenční půjčování,
  ab) půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování.

 2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů.

 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastním zaměstnancem knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

 1. č. 257/2002 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

 2. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

 3. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

 

 1. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

 1. základní identifikační údaje uživatele:
  aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození,
  ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně.

 2. základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

 1. Knihovna dále o uživateli vede:

 1. údaje služební:
  aa) údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,
  ab) údaje o tzv. transakcích – registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ.

 2. údaje účetní:
  ba) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. Výpůjční řád

Čl. 5 Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu na výpůjčním tiskopisu.

Čl. 6 Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O zapůjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

 2. Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty určené k absenčnímu půjčování.

 3. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

 1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 2. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

Čl. 7 Počet půjčených svazků

 1. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 svazků, resp. položek.

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

 2. Uživatel může podávat objednávky přímo v knihovně.

 3. Uživatel může písemně (dopisem) požádat o prolongaci výpůjčky.

 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budou je u knih zpravidla jeden měsíc.

 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena: a) u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11 Ručení za vypůjčený dokument

 1.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl. 12 Obecná ustanovení o půjčování

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za upomínku.

 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:

 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den,

 2. jednotlivým uživatelům je možné poplatek z prodlení prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny,

 3. výše poplatku z prodlení se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele částkou za každý den po překročení výpůjční lhůty.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou,

 2. za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,

 3. v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 1. Ztráta průkazu uživatele:

 1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16 Náhrada všeobecných škod

 1. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyté náhrady:

 1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

 2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

 3. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
  ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty.

 1. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

 2. Při náhradě podle bodů a – c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.

 3. Při náhradách podle bodů b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu poplatek za jeden dokument.

 4. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 17 Výjimky z Knihovního řádu

 1. Výjimky z KŘ povoluje zřizovatel.

Čl. 18 Doplňky Knihovního řádu

 1. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník.

Čl. 19 Účinnost Knihovního řádu

 1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Čl. 20 Seznam příloh

 1. Ceník placených služeb a poplatků knihovny - ZDE

Užitečné odkazy

On-line katalog místní knihovny v Medlovicích


http://www.kkdvyskov.cz - Knihovna Karla Dvořáčka

Od roku 1896 veřejná knihovna ve Vyškově


http://www.caslin.cz - Souborný katalog České republiky

Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik.


http://www.ptejteseknihovny.cz

Potřebujete doporučit literaturu? Hledáte konkrétní informace?


http://www.bibliohelp.cz/

Tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou.


http://citarny.cz/

Knihy pro všechny věkové kategorie a informují o dění kolem čtení a literatury.


http://www.ctesyrad.cz/ - Čtenářův sympatický rádce

ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih.


http://www.knihovnice.cz

Knihovnice tvoří přístup ke čtenářským recenzím knih nejrůznějších žánrů. Rádi rovněž poskytují doplňkový informační servis v podobě zpráv a zajímavostí ze světa literatury, upozornění na nově vydávané knihy, autogramiády, křty a další akce.

Elektronické a zvukové knihy

E-knihovna - Městská knihovna v Praze

Čtenářský deníkČeský rozhlas

Google books

Audioknihy

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rozpočet

Klikací rozpočet

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
polojasno 29 °C 16 °C
pátek 19. 7. jasno 32/18 °C
sobota 20. 7. jasno 35/18 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 28/19 °C

Svátek

Dnes je 18.7.2024

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


Mapa